چاپ و نشر یاوند

انتشارات یاوند

معرفی مدیر مسئول

غلامرضا یاوندعباسی

کارشناس ارشد مدیریت رسانه